tickle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tickle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tickle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tickle.

Từ điển Anh Việt

 • tickle

  /'tikl/

  * danh từ

  sự cù, sự làm cho buồn buồn

  to give someone a tickle: cù người nào

  cảm giác buồn buồn (muốn cười)

  * ngoại động từ

  to tickle the armpit: cù nách

  làm cho cười, làm cho thích thú, mơn trớn

  the story tickles me: câu chuyện làm tôi buồn cười

  kích thích

  to tickle one's curiosity: kích thích tính tò mò

  * nội động từ

  cảm thấy ngưa ngứa, cảm thấy buồn buồn

  my nose tickles: mũi ngưa ngứa buồn buồn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tickle

  a cutaneous sensation often resulting from light stroking

  the act of tickling

  Synonyms: tickling, titillation

  touch (a body part) lightly so as to excite the surface nerves and cause uneasiness, laughter, or spasmodic movements

  Synonyms: titillate, vellicate

  touch or stroke lightly

  The grass tickled her calves

  Similar:

  thrill: feel sudden intense sensation or emotion

  he was thrilled by the speed and the roar of the engine

  Synonyms: vibrate