tickler list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tickler list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tickler list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tickler list.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tickler list

    * kinh tế

    sổ tay giúp trí nhớ