tick marks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tick marks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tick marks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tick marks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tick marks

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu phân thời