tickicide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tickicide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tickicide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tickicide.

Từ điển Anh Việt

  • tickicide

    * danh từ

    (nông) thuốc diệt ve; bét