tickseed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tickseed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tickseed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tickseed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tickseed

    Similar:

    coreopsis: any of numerous plants of the genus Coreopsis having a profusion of showy usually yellow daisylike flowers over long periods; North and South America

    Synonyms: tickweed, tick-weed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).