tick-weed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tick-weed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tick-weed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tick-weed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tick-weed

    Similar:

    coreopsis: any of numerous plants of the genus Coreopsis having a profusion of showy usually yellow daisylike flowers over long periods; North and South America

    Synonyms: tickseed, tickweed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).