ticking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticking.

Từ điển Anh Việt

 • ticking

  /'tikiɳ/

  * danh từ

  tiếng tích tắc

  vải bọc (nệm, gối)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ticking

  a strong fabric used for mattress and pillow covers

  Similar:

  tick: a metallic tapping sound

  he counted the ticks of the clock

  click: make a clicking or ticking sound

  The clock ticked away

  Synonyms: tick

  tick: make a sound like a clock or a timer

  the clocks were ticking

  the grandfather clock beat midnight

  Synonyms: ticktock, ticktack, beat

  tick: sew

  tick a mattress

  Synonyms: retick

  check: put a check mark on or near or next to

  Please check each name on the list

  tick off the items

  mark off the units

  Synonyms: check off, mark, mark off, tick off, tick