take up an offer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take up an offer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take up an offer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take up an offer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • take up an offer

    * kinh tế

    chấp nhận một đề nghị