sweat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweat.

Từ điển Anh Việt

 • sweat

  /swet/

  * danh từ

  mồ hôi

  wet with sweat: ướt đẫm mồ hôi

  by the sweat of one's brow: bằng mồ hôi nước mắt của mình

  " Mồ hôi" (giọt nước đọng trên cửa kính, trên tường...)

  sự ra mồ hôi; sự làm đổ mồ hôi

  nightly sweats: sự ra mồ hôi trộm

  a sweat will do him good: cứ xông cho ra mồ hôi là anh ấy khỏi

  công việc vất vả, việc khó nhọc

  he cannot stand the sweat of it: anh ta không chịu được vất vả

  sự tập luyện (cho ngựa trước cuộc thi...)

  (thông tục) sự lo ngại, sự lo lắng

  to be in a sweat: lo lắng

  old sweat

  (từ lóng) lính già

  * nội động từ

  đổ mồ hôi, toát mồ hôi

  úa ra, rỉ ra (như mồ hôi)

  làm việc vất vả, làm việc mệt nhọc

  bán sức lao động (lấy đồng lương rẻ mạt)

  sợ hãi, hối hận

  he shall sweat for it: anh ta sẽ hối hận về việc đó

  * ngoại động từ

  chảy (mồ hôi...), toát (mồ hôi...)

  làm (ai) đổ mồ hôi; làm (áo...) ướt đẫm mồ hôi

  lau mồ hôi (cho ngựa)

  ốp (công nhân) làm đổ mồ hôi sôi nước mắt; bóc lột

  ủ (thuốc lá)

  hàn (kim loại)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tra tấn (ai) để bắt khai

  to sweat out

  xông cho ra mồ hôi để khỏi (cảm...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lo lắng đợi chờ (cái gì); sốt ruột đợi chờ (cái gì...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đứng chờ cho hết (một hàng dài...)

  to sweat blood

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm đổ mồ hôi sôi nước mắt

  sốt ruột, lo lắng, bồn chồn e ngại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweat

  condensation of moisture on a cold surface

  the cold glasses were streaked with sweat

  excrete perspiration through the pores in the skin

  Exercise makes one sweat

  Synonyms: sudate, perspire

  Similar:

  perspiration: salty fluid secreted by sweat glands

  sweat poured off his brow

  Synonyms: sudor

  fret: agitation resulting from active worry

  don't get in a stew

  he's in a sweat about exams

  Synonyms: stew, lather, swither

  effort: use of physical or mental energy; hard work

  he got an A for effort

  they managed only with great exertion

  Synonyms: elbow grease, exertion, travail