sweater girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweater girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweater girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweater girl.

Từ điển Anh Việt

  • sweater girl

    /'swetə'gə:l/

    * danh từ

    (từ lóng) cô gái có bộ ngựa nở nang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweater girl

    a girl with an attractive bust who wears tight sweaters