sweater-gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweater-gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweater-gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweater-gland.

Từ điển Anh Việt

  • sweater-gland

    /'swetəlænd/

    * danh từ

    (giải phẫu) tuyến mồ hôi