sweatshirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweatshirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweatshirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweatshirt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweatshirt

    cotton knit pullover with long sleeves worn during athletic activity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).