sweat-shirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweat-shirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweat-shirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweat-shirt.

Từ điển Anh Việt

  • sweat-shirt

    * danh từ

    áo lạnh tay ngắn