strip window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip window

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cửa sổ dạng dải