strip solder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip solder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip solder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip solder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip solder

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dải chất hàn vảy