strip search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip search.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strip search

    searching someone for concealed weapons or illegal drugs by having them remove their clothes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).