state school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state school.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state school

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trường công