state policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state policy

    * kinh tế

    chính sách nhà nước