state picker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state picker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state picker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state picker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state picker

    * kỹ thuật

    máy chọn

    hóa học & vật liệu:

    thợ chọn