sediment catching gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment catching gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment catching gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment catching gallery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment catching gallery

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hành lang chặn bồi tích