red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red.

Từ điển Anh Việt

 • red

  /red/

  * tính từ

  đỏ

  red ink: mực đỏ

  red cheeks: má đỏ

  to become red in the face: đỏ mặt

  to turn red: đỏ mặt; hoá đỏ

  red with anger: giận đỏ mặt

  hung hung đỏ, đỏ hoe

  red hair: tóc hung hung đỏ

  đẫm máu, ác liệt

  red hands: những bàn tay đẫm máu

  red battle: cuộc huyết chiến, cuộc chiến đấu ác liệt

  cách mạng, cộng sản; cực tả

  red flag: cờ đỏ, cờ cách mạng

  red ideas: những tư tưởng cách mạng, những tư tưởng cộng sản

  to see red

  bừng bừng nổi giận, nổi xung

  * danh từ

  màu đỏ

  (the reds) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (số nhiều) những người da đỏ

  hòn bi a đỏ

  ô đỏ (bàn rulet đánh bạc)

  quần áo màu đỏ

  to be dressed in red: mặc quần áo đỏ

  ((thường) the Reds) những người cách mạng, những người cộng sản

  (từ lóng) vàng

  (kế toán) bên nợ

  to be in the red: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị thiếu hụt, bị hụt tiền

  mắc nợ

  to go into the red

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị hụt tiền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • red

  * kinh tế

  đỏ

  * kỹ thuật

  y học:

  đỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • red

  red color or pigment; the chromatic color resembling the hue of blood

  Synonyms: redness

  a tributary of the Mississippi River that flows eastward from Texas along the southern boundary of Oklahoma and through Louisiana

  Synonyms: Red River

  of a color at the end of the color spectrum (next to orange); resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies

  Synonyms: reddish, ruddy, blood-red, carmine, cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red, scarlet

  Similar:

  bolshevik: emotionally charged terms used to refer to extreme radicals or revolutionaries

  Synonyms: Marxist, bolshie, bolshy

  loss: the amount by which the cost of a business exceeds its revenue

  the company operated at a loss last year

  the company operated in the red last year

  Synonyms: red ink

  Antonyms: gain

  crimson: characterized by violence or bloodshed

  writes of crimson deeds and barbaric days"- Andrea Parke

  fann'd by Conquest's crimson wing"- Thomas Gray

  convulsed with red rage"- Hudson Strode

  Synonyms: violent

  crimson: (especially of the face) reddened or suffused with or as if with blood from emotion or exertion

  crimson with fury

  turned red from exertion

  with puffy reddened eyes

  red-faced and violent

  flushed (or crimson) with embarrassment

  Synonyms: reddened, red-faced, flushed