cherry-red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cherry-red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cherry-red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cherry-red.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cherry-red

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đỏ anh đào

    đỏ huyết dụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet