ruby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ruby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ruby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ruby.

Từ điển Anh Việt

 • ruby

  /'ru:bi/

  * danh từ

  (khoáng chất) Rubi, ngọc đỏ

  màu ngọc đỏ

  mụn đỏ (ở mũi, ở mặt)

  rượu vang đỏ

  (ngành in) cỡ 51 quoành (chữ in); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cỡ 31 quoành

  above rubies

  vô giá

  * tính từ

  đỏ màu, ngọc đỏ

  * ngoại động từ

  nhuộm màu ngọc đỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ruby

  a transparent piece of ruby that has been cut and polished and is valued as a precious gem

  a transparent deep red variety of corundum; used as a gemstone and in lasers

  Similar:

  crimson: a deep and vivid red color

  Synonyms: deep red

  red: of a color at the end of the color spectrum (next to orange); resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies

  Synonyms: reddish, ruddy, blood-red, carmine, cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby-red, scarlet