blood-red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blood-red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blood-red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blood-red.

Từ điển Anh Việt

  • blood-red

    /'blʌd'red/

    * tính từ

    đỏ máu

Từ điển Anh Anh - Wordnet