cherry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cherry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cherry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cherry.

Từ điển Anh Việt

 • cherry

  /'tʃeri/

  * tính từ

  đỏ màu anh đào

  cherry lips: môi màu đỏ anh đào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cherry

  * kinh tế

  cây anh đào

  quả anh đào

  * kỹ thuật

  anh đào

  hóa học & vật liệu:

  cây anh đào

  gỗ anh đào

  cơ khí & công trình:

  mũi doa búp cầu

  mũi doa búp côn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cherry

  wood of any of various cherry trees especially the black cherry

  any of numerous trees and shrubs producing a small fleshy round fruit with a single hard stone; many also produce a valuable hardwood

  Synonyms: cherry tree

  a red fruit with a single hard stone

  Similar:

  cerise: a red the color of ripe cherries

  Synonyms: cherry red

  red: of a color at the end of the color spectrum (next to orange); resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies

  Synonyms: reddish, ruddy, blood-red, carmine, cerise, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red, scarlet