redia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • redia

    * kỹ thuật

    y học:

    ấu trùng giun ba của sán lá ký sinh