redbug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redbug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redbug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redbug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • redbug

    Similar:

    harvest mite: larval mite that sucks the blood of vertebrates including human beings causing intense irritation

    Synonyms: chigger, jigger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).