rede nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rede nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rede giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rede.

Từ điển Anh Việt

 • rede

  * danh từ

  (từ cổ) lời khuyên, lời cảnh cáo

  sự quyết tâm, sự trù tính

  truyền thuyết, truyện cũ

  * ngoại động từ

  (từ cổ) khuyên

  giải thích (mộng); xét đoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rede

  give an interpretation or explanation to

  Synonyms: interpret

  give advice to

  The teacher counsels troubled students

  The lawyer counselled me when I was accused of tax fraud

  Synonyms: advise, counsel