red x nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red x nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red x giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red x.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • red x

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu X đỏ