red mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • red mud

    * kỹ thuật

    bùn đỏ