red bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • red bed

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hệ tầng màu đỏ

    trầm tích màu đỏ