redox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redox.

Từ điển Anh Việt

  • redox

    * danh từ

    quá trình oxy hoá và sự khử

Từ điển Anh Anh - Wordnet