public relations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public relations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public relations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public relations.

Từ điển Anh Việt

 • public relations

  /'pʌblikri'leiʃnz/

  * danh từ

  mối liên hệ với quần chúng, mối quan hệ với quần chúng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • public relations

  a promotion intended to create goodwill for a person or institution

  Synonyms: PR