pitch of note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch of note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch of note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch of note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch of note

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    độ cao của nốt nhạc