pitch of hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch of hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch of hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch of hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch of hole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khoảng cách lỗ khoan