pitch of boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch of boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch of boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch of boom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch of boom

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ dốc của cần cẩu