pitch of arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch of arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch of arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch of arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch of arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ cao của vòm