law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law.

Từ điển Anh Việt

 • law

  /lɔ:/

  * danh từ

  phép, phép tắc, luật; quy luật, định luật; điều lệ

  to submit to a law: tuân theo một phép tắc, tuân theo một điều lệ

  the laws of gravity: những định luật về trọng lực

  the laws of football: luật bóng đá

  the laws of painting: quy tắc hội hoạ

  economic laws: quy luật kinh tế

  the law of supply and demand: luật cung cầu

  pháp luật, luật

  everybody is equal before the law: tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật

  to settle a matter without going to law: hoà giải một công việc không cần đến pháp luật

  to put the law into force; to carry out the law: phạm luật

  to keep the law; to keep within the law: tuân giữ pháp luật

  commercial law; law merchant: luật thương mại

  maritime law: luật hàng hải

  international law; the law of nations: luật quốc tế

  luật học; nghề luật sư

  to read (study) law: học luật

  law student: học sinh đại học luật

  Doctor of Laws

  tiến sĩ luật khoa

  to fellow the law; to practise the law; to go in for the law: làm nghề luật sư

  toà án, việc kiện cáo

  court of law: toà án

  to be at law with somebody: kiện ai

  to go law: ra toà án, nhờ đến pháp luật

  to go to law with someone; to have the law of someone: kiện ai, đưa ai ra toà

  giới luật gia

  (thể dục,thể thao) sự chấp (thời gian, quâng đường...)

  law and order

  anh ninh trật tự

  to be a law into oneself

  làm theo đường lối của mình, bất chấp cả luật lệ

  to give [the] law to somebody

  bắt ai phải làm theo ý mình

  to lay down the law

  nói giọng oai quyền, ra oai

  necessity (need) knows no law

  tuỳ cơ ứng biến

 • law

  luật, quy luật; định luật; nguyên lý; công thức; định lý

  l. of action and reaction định luật tác dụng và phản tác dụng

  l. of apparition of prime luật phân bố các số nguyên tố

  l. of association luật kết hợp

  l. of commutation luật giao hoán

  l. of conservation of energy định luật bảo toàn năng lượng

  l. of contradiction (logic học) luật mâu thuẫn

  l. of cosines định lý côsi

  l. of distributive proportion luật tỷ lệ phân phối

  l. of double logarithm luật lôga lặp

  l. of errors luật sai số

  l. of excluded middle luật bài trung

  l. of experience (điều khiển học) luật kinh nghiệm

  l. of friction định luật ma sát

  l. of great numbers luật số lớn

  l. of identity (logic học) luật đồng nhất

  l. of indices luật chỉ số

  l. of inertia định luật quán tính

  l. of interated logarithm luật lôga lặp

  l. of mutuality phases quy luật tương hỗ các pha

  l. of nature quy luật tự nhiên

  l. of reciprocity luật [thuận, nghịch, phản liên hồi dưỡng]

  l. of requisite variety (điều khiển học) luật yêu cầu nhiều vẻ

  l. of signs luật đấu

  l. of sines (hình học) định lý sin

  l. of small numbers (điều khiển học) luật số bé, phân phối Poatxông

  l. of sufficient reason (logic học) luật đủ lý

  l. of supply and demand (toán kinh tế) quy luật cung và cầu

  l. of tangents định lý tang

  l. of the lever (cơ học) định luật đòn bẩy

  l. of the mean (giải tích) định lý trung bình

  l. of thought (logic học) luật tư duy

  l. of universal gravitation định luật vạn vật hấp dẫn

  l. of zero (thống kê) luật không

  absorption l. (đại số) luật hút thu

  cancellation l. luật giản ước

  commutative l. luật giao hoán

  complementarity l. (đại số) luật bù

  composition l. luật hợp thành

  conservation l. định luật bảo toàn

  cosine l. định lý côsin

  distribution l. luật phân phối

  dualization l. luật đối ngẫu

  elementary probability l. mật độ phân phối xác suất

  error l. luật sai số, luật độ sai

  exponential l. luật số mũ

  gas l. (vật lí) phương trình của khí; sự cân bằng trạng thái khí

  hydrostatic(al) pressures l. luật phân phối áp lực thuỷ tĩnh

  index l.s luật chỉ số

  inertia l. định luật quán tính, định luật Niutơn thứ nhất

  non-commutative l. luật không giao hoán

  normal l. of composition hh(đại số) luật hợp thành chuẩn tắc

  one- side distribuutive l. luật phân phối một phía

  parallelogram l. of forces quy tắc bình hành lực

  probability l. luật xác suất

  quasi-stable l. luật tựa ổn định

  reciprocity l. luật thuận nghịch

  reduced l. luật rút gọn

  reflexive l. luật phản xạ

  semi-stable l. luật nửa phân phối

  strong l. of large numbers luật mạnh số lớn

  transitive l. luật [bắc cầu, truyền ứng]

  trichotomy l. (đại số) luật tam phân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • law

  * kinh tế

  bộ luật

  định luật

  luật học

  pháp chế

  pháp điển

  pháp luật

  * kỹ thuật

  định luật

  định lý

  luật

  nguyên lý

  quy luật

  quy phạm

  quy tắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • law

  the collection of rules imposed by authority

  civilization presupposes respect for the law

  the great problem for jurisprudence to allow freedom while enforcing order

  Synonyms: jurisprudence

  legal document setting forth rules governing a particular kind of activity

  there is a law against kidnapping

  a rule or body of rules of conduct inherent in human nature and essential to or binding upon human society

  Synonyms: natural law

  a generalization that describes recurring facts or events in nature

  the laws of thermodynamics

  Synonyms: law of nature

  the learned profession that is mastered by graduate study in a law school and that is responsible for the judicial system

  he studied law at Yale

  Synonyms: practice of law

  Similar:

  jurisprudence: the branch of philosophy concerned with the law and the principles that lead courts to make the decisions they do

  Synonyms: legal philosophy

  police: the force of policemen and officers

  the law came looking for him

  Synonyms: police force, constabulary