law-term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law-term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law-term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law-term.

Từ điển Anh Việt

  • law-term

    /'lɔ:'tə:m/

    * danh từ

    thuật ngữ luật

    thời gian toà xét x