law lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • law lathe

    * kỹ thuật

    quy tắc