law of bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • law of bill

    * kinh tế

    luật phiếu khoán