lawn sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawn sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawn sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawn sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lawn sugar

    * kinh tế

    đường bột