lawn furniture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawn furniture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawn furniture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawn furniture.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lawn furniture

    furniture intended for use on a lawn or in a garden

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).