lawn bowling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawn bowling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawn bowling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawn bowling.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lawn bowling

    a bowling game played on a level lawn with biased wooden balls that are rolled at a jack

    Synonyms: bowls

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).