law-court nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law-court nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law-court giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law-court.

Từ điển Anh Việt

  • law-court

    /'lɔ:kɔ:t/

    * danh từ

    toà án