law degree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law degree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law degree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law degree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • law degree

    degree conferred on someone who successfully completes law school

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).