lawmaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lawmaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lawmaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lawmaker.

Từ điển Anh Việt

 • lawmaker

  /'lɔ:,givə/ (lawmaker) /'lɔ:,meikə/

  * danh từ

  người lập pháp, người làm luật

  người đề ra quy tắc luật lệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lawmaker

  * kinh tế

  người làm luật

  nhà lập pháp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lawmaker

  Similar:

  lawgiver: a maker of laws; someone who gives a code of laws