law-writer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law-writer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law-writer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law-writer.

Từ điển Anh Việt

  • law-writer

    /'lɔ:'raitə/

    * danh từ

    người viết về những vấn đề luật pháp