law-hand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law-hand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law-hand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law-hand.

Từ điển Anh Việt

  • law-hand

    * danh từ

    lối chữ viết đặc biệt trong những văn kiện luật pháp (ở nước Anh)