land registration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land registration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land registration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land registration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land registration

    * kinh tế

    sự đăng kí (một bất động sản) vào địa bạ